Wymagane dokumenty

.Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy 

2. Do wglądu:

·         dowód osobisty

·         odpis skrócony aktu urodzenia osoby / odpis skrócony aktu małżeństwa 

·         akt notarialny

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

OriSO Ewidencja Ludności pok. 7

Podinspektor ds. Obywatelskich Urszula Wolak

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1, art. 5, art. 6, art. 9, art. 9a, art. 9b. art. 10, art. 11, art. 13 - w zw. z art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

1.      Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "zgłoszenie pobytu czasowego":

·         potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez najemcę, właściciela lokalu

2.      Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności najemcy, właściciela, którzy muszą okazać dokument stwierdzający tożsamość.

3.      Jeżeli akt notarialny dotyczy wyłącznie własności (wieczystego użytkowania) działki, należy okazać zgłoszenie do użytkowania budynku mieszkalnego lub zezwolenie                na użytkowanie budynku (pomieszczenia) mieszkalnego -wydane przez organ nadzoru budowlanego.

wersja nr 3