Wymagane dokumenty

 1.Wniosek o wydanie dowodu osobistego 

 

 2. Załączniki:

·         dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm ?4,50 cm*

·         dotychczasowy dowód osobisty podlegający wymianie

·         odpis skrócony aktu urodzenia

·         odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku

·         poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa - okazywany na żądanie organu, jeśli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

OriSO Stanowisko d/s Obywatelskich - pok. 7

Podinspektor ds. Obywatelskich Urszula Wolak

Opłaty

Od 01.01.2010 r. opłaty za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych - (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 ze zmianami).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważnienia, wymiany, zwrotu lub straty ( Dz. U. 2015 poz. 212).

Tryb odwoławczy

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Gminy w Nowogródku Pomorskim) Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

1.      Składanie i odbiór dowodu osobistego musi nastąpić osobiście.

2.      Osoby w wieku 13-18 lat ubiegające się o dowód osobisty składają wniosek i odbierają dowód osobisty w obecności swego rodzica lub opiekuna prawnego, który również podpisuje wniosek.

3.      W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.

4.      Dowód osobisty podlega wymianie w razie:

o    zmiany danych osobowych

o    uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby

o    upływu okresu ważności dowodu osobistego

o    zmian meldunkowych

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Nowogródku Pomorskim

* Fotografia powinna być aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę:

·         głowa w lewym półprofilu z widocznym lewym uchem,

·         równomiernie oświetlona twarz

wersja nr 3