Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 2. Załączniki:

·         dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm ?4,50 cm*

·         odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński

·         odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku

·         poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa - okazywany na żądanie organu, jeśli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

OriSO Stanowisko d/s Obywatelskich  - pok. 7

Podinspektor ds. Obywatelskich Urszula Wolak

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych - (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 ze zmianami).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważnienia, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. 2015, poz.212).

Tryb odwoławczy

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Gminy w Nowogródku Pomorskim Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

1.Składanie i odbiór dowodu osobistego musi nastąpić osobiście.

2. Osoby w wieku 13-18 lat ubiegające się o dowód osobisty składają wniosek w obecności swego rodzica lub opiekuna prawnego, który również podpisuje wniosek. Przy odbiorze dowodu osobistego przez osobę niepełnoletnią nie jest wymagana obecność rodzica lub opiekuna prawnego.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby, która nie ukończyła 13 roku życia muszą złożyć oboje rodzice dziecka lub jego opiekunowie prawni. Odbioru dowodu osobistego dziecka do 13 roku życia może dokonać jedna z wyżej wymienionych osób.

3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii, delegaturze wydziału lub sekretariacie wydziału (biura) prowadzącego sprawę.

* Fotografia powinna być aktualna, wyraźna, przedstawiająca osobę:
- bez nakrycia głowy,
- bez okularów z ciemnymi szkłami,
- głowa w lewym półprofilu z widocznym lewym uchem,
- równomiernie oświetlona twarz
- w przypadku niemowląt, na zdjęciu mogą być widoczne ręce podtrzymujące dziecko.

1) Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami,
a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy.
2) Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie
o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
3) Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU  NALEŻY DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE.

wersja nr 3