Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z przyjętym wzorem (dostępny w dwóch wersjach do pobrania)

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Usług Komunalnych

ul. A. Mickiewicza 15

Pokój nr 8

74-304 Nowogródek Pomorski

Opłaty


 

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie – weryfikacja danych zawartych w deklaracji oraz przekazanie do Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie

Podstawa prawna

- Art. 6 m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)

- Statut Związku Gmin Dolnej Odry

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

Brak