Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 
 

Załączniki:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

2. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy, lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

3. Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

ul. A. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pomorski

RFB. Referent ds. obsługi klienta (pok. nr 13)

Opłaty

1.Opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się do kasy, lub na rachunek Gminy przed wydaniem zezwolenia (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) w wysokości:

  • 525,00 zł - na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu, oraz piwa,

  • 525,00 zł - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

  • 2.100,00zł - na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

2. Opłatę za korzystanie z zezwolenia przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

  • 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4.5 % alkoholu, oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

  • 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

  • 77.000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości wnoszą opłatę określoną w punkcie 1. Opłatę wnosi się w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminie: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Termin i sposób załatwienia

Po uprawomocnieniu się pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 t. j.).

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie(zażalenie składa się w Urzędzie Gminy Nowogródek Pomorski). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Podstawą do wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie.

Wersja Nr 5