Wymagane dokumenty

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest świadczeniem przysługującym osobom uprawnionym  do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego w przypadku bezskuteczności egzekucji.  

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, a jeśli się uczy w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia. W przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

 Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł -  w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

 1. Wniosek,  
 2. Załączniki:
 • zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego;
 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;
 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej (odpis skrócony aktu urodzenia lub dowód osobisty);
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o stanie egzekucji za rok poprzedzający złożenie wniosku (zaświadczenie komornika prowadzącego egzekucję o jej stanie za ubiegły rok.),
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej (w przypadku ukończenia 18 lat),

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

ul. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pomorski

Referat Finansowy - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i oświaty Justyna Adamiak - pok. nr 5

Opłaty

nie występują

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od momentu złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów, poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 poz. 1228), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U 2010 r., Nr 123, poz. 836 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz.U. 2011 nr 73 poz. 395), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 -j. t.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  za pośrednictwem Urzędu Gminy Nowogródek Pomorski  w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

wersja nr 4