Wymagane dokumenty

W zależności od sprawy:

1.  

 • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, zaległości lub odsetek za zwłokę: 

 

 •  Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej:

 

 •  Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości lub odsetek za zwłokę:

 

2. Załączniki:

 • dokumenty potwierdzające  wysokość uzyskiwanego dochodu przez podatnika, małżonka oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, w szczególności takie jak: zaświadczenie o dochodach, odcinki emerytur lub rent - kopie, zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego lub kopia dowodu pobieranego zasiłku, inne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanego dochodu
  z innych źródeł,
 • dokumenty potwierdzające wysokość wydatków ponoszonych przez podatnika w szczególności takie jak: udokumentowane wydatki ponoszone
  na utrzymanie mieszkania (kopie rachunków za czynsz, wodę prąd ,gaz i inne obowiązkowe opłaty), potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie rachunków za leki, itp.), potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę ( kopie rachunków, dowodów zapłaty),
 • kopie ewentualnych umów spłat zaciągniętych kredytów bankowych,
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub innych dokumentów potwierdzających stan zdrowia podatnika w przypadku trudnej sytuacji zdrowotnej,
 • inne dokumenty potwierdzające ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny,
 • w przypadku gdy wnioskujący jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą lub rolniczą, ubiegającą się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiącą pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie wymagane są dodatkowo dokumenty takie jak: 

           1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wzór oświadczenia: 

          2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis  

lub pomocy de minimis w rolnictwie według załączonych formularzy, 

         3) Oświadczenia o formie prawnej i wielkości beneficjenta: 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

ul. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pomorski

Referat Finansowy (pok. 5) - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 60 dni od dnia złożenia wniosku w formie decyzji.

Podstawa prawna

art. 48 §1 oraz art. 67a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Nowogródek Pomorski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu     i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa).

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.    

 

 

Wersja Nr 4