Wymagane dokumenty

1. Deklaracja przeznaczona jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.

  • Deklaracja na podatek rolny - druk dotyczący zmian w gruntach powstałych przed dniem 01 lipca 2019 r:
  • Deklaracja na podatek rolny - druk dotyczący zmian w gruntach powstałych po dniu 01 lipca 2019 r:

2. Informacja przeznaczona jest dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

  • Informacja w sprawie podatku rolnego - druk dotyczący zmian w gruntach powstałych przed dniem 01 lipca 2019 r.: 
  • Informacja w sprawie podatku rolnego - druk dotyczący zmian w gruntach powstałych po dniu 01 lipca 2019 r.: 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

ul. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pomorski

RFB (pok. 13) - Starszy Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

1. Deklarację na podatek rolny składa się w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Deklaracja złożona przez podatnika stanowi podstawę poboru podatku.

2. Informację w sprawie podatku od nieruchomości składa się w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku. 

Na podstawie informacji złożonej przez podatnika organ podatkowy wydaje decyzję o wysokości podatku, którą doręcza stronie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Nowogródek Pomorski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Niezapłacone w terminie zobowiązanie podatkowe podlega ściągnięciu w postępowaniu egzekucyjnym z doliczeniem odsetek za zwłokę oraz kosztów egzekucyjnych.

 

Wersja Nr 4