Wymagane dokumenty

 

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZESIĘWZIĘCIA 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

 

I.WYMAGANE DOKUMENTY

 

       Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 1. 1. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia - 3 egzemplarze raportu lub karty wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
 2. 2. karta informacyjna przedsięwzięcia w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w 3 egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;

 

 1. 3. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie- 3 egzemplarze,

 

 1. 4. mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej – 3 egzemplarze,

 

5. w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji:

koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla - udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze; decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

 

 1. 6. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 1 egzemplarz.
 2. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej, oraz wypis z rejestru przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 3. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.
 4. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru,
 5.  

7. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedsięwzięcia, jeśli plan ten został uchwalony (dołączenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenia o braku planu spowoduje skrócenie okresu wszczęcia postępowania o czas niezbędny do uzyskania przez urząd nowego wypisu),

 

 

 1. 8. w przypadku przedsięwzięć wymagających  decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2031), wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji,
 2.  dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

 

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski 

Opłaty

205 zł - za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,

105 zł  - za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

płatne z góry, na rachunek:

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

GBS BARLINEK 67 8355 0009 0046 8897 2000 0004

lub osobiście w kasie Urzędu

Termin i sposób załatwienia

Do 90 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji. 

Dodatkowe informacje, uwagi

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska, pok. 2 – tel. 957471711. 

 

wersja nr 6