Wymagane dokumenty

1. Wniosek o odbiór plenowanych do  zdemontowania wyrobów zawierających azbest 

- Kopia dokumentów potwierdzających zgodność zamierzenia budowlanego z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego

- kopia umowy na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów lub materiałów zawierających azbest zawartej z firmą:

  • Posiadającą odpowiednie zezwolenie
  • Decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

ul. A. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pomorski

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Wnioski po stwierdzeniu ich kompletności rozpatrywane są na bieżąco wg kolejności ich złożenia aż do czasu wyczerpania środków na dany rok kalendarzowy. Wywóz azbestu uzależniony jest również od ilości azbestu zgłoszonego do utylizacji.

Podstawa prawna

Uchwała nr XVII/117/08 Rady Gminy Nowogródek Pomorski z dnia 22 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Nowogródek Pomorski

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Jednostka odpowiedzialna

Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska, pokój nr 3, tel. 957471711

 

Wersja nr 1