Wymagane dokumenty

Wniosek o pozbawienie uprawnień do lokalu   

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

      Do 30 dni, a w sprawach o których rozstrzyga sąd - bezterminowo.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 13 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

  • Jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym samym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia (art. 13 ust. 1 ustawy). 
    Współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie (art. 13 ust. 2 ustawy).

Wersja nr:3