Wymagane dokumenty

Informacja o wyrobach zawierających azbest   

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

ul. A. Mickiewicza 15

74-304 Nowogródek Pomorski

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Od ręki.

Podstawa prawna

§ 10 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31), osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą przedkłada informacje o wyrobach zawierających azbest, odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska, pok. nr 3, tel. 957471711

 

wersja nr 1