Wymagane dokumenty

  • Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbiory PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych  
  • dokument stwierdzający tożsamość
  • pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania m. in. Skarbu Państwa, wezwanie sądu do uzupełnienia braków, wezwanie Komornika

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Nowogródek Pomorski

Ewidencja Ludności OriSO pok. nr 7

Podinspektor ds. Obywatelskich Urszula Wolak

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna : art. 44h i 44i ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Gminy w Nowogródku Pomorskim. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

wersja nr 2